REGULAMIN

TRÓJMIESKI ULTRA TRACK 2020  

1. Organizatorzy:

Trójmiejski Ultra Track (TUT) jest imprezą sportową organizowaną przez Klub Ultra Trójmiasto we współpracy z najbliższymi przyjaciółmi ze środowiska biegowego.

 

2. Cele:

·         popularyzacja biegania

·         popularyzacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

·         promocja atrakcyjnych terenów Trójmiasta

·         integracja środowiska biegaczy

 

3. Termin i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się 29 LUTEGO 2020r:

TRÓJMIEJSKI ULTRA TRACK (68km) TUT68 - start o godzinie 7:00. Start znajdować się będzie w ok. dworca Gdynia Główna ul. Tatrzańska (koło nr 23), natomiast meta przy ul. Jana Kiepury w Gdańsku.

TRAILOWY MARATON (45km) TUT42+ -start o godzinie 9:00.

TRAILOWY POŁÓWKA (21km)TUT21 - start o godzinie 11:00. Start znajdować się będzie na końcu ulicy Aleksandra Orłowskiego meta przy ul. Jana Kiepury w Gdańsku.

TRAILOWA DYCHA (10km) TUT10 - start o godzinie 12:00. Start znajdować się będzie na końcu ulicy Aleksandra Orłowskiego meta przy ul. Jana Kiepury w Gdańsku.

Organizator biegu zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty trasy i dystansu biegu.

BIURO ZAWODÓW – 28 lutego 2020 w godzinach 13:00-20:00

SKLEP BIEGACZA C.H. Manhattan, Aleja Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

 

4. Trasa:

Bieg główny TUT będzie rozgrywany na dystansie: ok. 68 km. Większość trasy biegu będzie prowadziła turystycznymi szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z niewielkimi odcinkami po drogach asfaltowych lub poza szlakiem (po leśnych ścieżkach). Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora.  

Biegi towarzyszące 45km, 21km i 10km prowadzić będą turystycznymi szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora.  

Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym.  

 

5.Zasady uczestnictwa:

Udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba, która: zgłosi się do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie niniejszego regulaminu są przekazywane przez Uczestnika bezpośrednio podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (wszelkie dane tego podmiotu jak i polityka wykorzystania danych osobowych dostępne są na stronie https://www.protimer.pl/) Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane Organizatorowi na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a Organizatorem umowy o powierzenie danych osobowych.

Organizator wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez Uczestnika zgody, wyłącznie do celów związanych z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie Biegu, stronie podmiotu organizującemu formularz do zapisów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów Biegu), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją Biegu, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród.

Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych Uczestnik otrzyma od Organizatora szczegółową informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, (przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych w niniejszym Regulaminie) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych (w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem) przez Organizatora, przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora pozwala na zorganizowanie uczestnictwa Uczestnika w Biegu, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Biegu. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach: przygotowania, realizacji Biegu i zapewnienia udziału w nim Uczestnika, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników zawodów i informowania o przebiegu Biegu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, w zakresie przygotowania, udziału Uczestnika w Biegu, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu Biegu - przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po realizacji Biegu, przez okres, w którym Organizator będzie organizował kolejne edycje Biegu, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Organizatora, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Biegu. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Uczestnik prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych Organizatorowi bądź podmiotowi organizującemu zapisy, będzie brak możliwości przygotowania i zapewnienia uczestnictwa w Biegu dla danego Uczestnika. Organizator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Uczestnika wpływało. Każdy Uczestnik dokonując zapisu na Bieg wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.

 

6. Pomiar czasu i punkty kontrolne:

Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą otrzymanego w biurze zawodów chipa (przyklejony do numeru startowego). Na punktach kontrolnych oraz mecie biegu będą znajdować się maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika. Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych. Trasa biegu przewiduje stałe punkty kontrolne oraz lotne, które nie będą znane dla zawodników.

 

7. Numery startowe:

Przez czas trwania wyścigu, uczestnicy muszą biec z odsłoniętym numerem startowym tak, aby był widoczny dla sędziego.  

 

8. Punkty odżywcze:

Na trasie biegu, będą ustawione punkty odżywcze oraz punkt nawadniania.  

 

Dystans 68km TUT68
Punkt 1: 23km,

Punkt 2: 45km (Spacerowa),

Punkt 3: 58km (Rybakówka),

Meta: 68km

 

Dystans 45km TUT42+
Punkt 1:

Punkt 2:

Meta: 45km

 

Dystans 21km TUT21
Punkt 1: 11km (punkt 3 TUT Rybakówka)

Meta: 21km

 

Dystans 10km TUT10

Meta: 10km

 

Na punktach odżywczych będą drożdżówki z Piekarnia Cukiernia Andrzej Szydłowski. Będą też banany, rodzynki, cola, woda,  izotonik oraz herbata.

Na mecie będziecie mogli zjeść dodatkowo coś ciepłego

Więcej informacji w komunikacie startowym 

 

9. Limit:

Wyznaczone zostaną limity czasowe na cały bieg oraz odcinki. Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

 

Dystans 68km TUT68

Punkt 1: 23km - 3:30h

Punkt 2: 45km - 7:00h

Punkt 3: 58km - 8:30h

Meta : 68k - 11:00h

Limit czasu na cały bieg wynosi 11h.          

 

Dystans 45km TUT42+

Punkt 1:

Punkt 2:

Meta : 45km - 8:00h

Limit czasu na cały bieg wynosi 8h.          

 

Dystans 21km TUT21

Punkt 1: 11km - 1:30h

Limit czasu na cały bieg wynosi 4h.  

 

Dystans 10km TUT10

Limit czasu na cały bieg wynosi 2h.  

 

10. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę   http://tutrail.pl/zapisy Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy zostaje zamknięty w dniu 20 lutego 2020 lub po wyczerpaniu miejsc.

W przypadku zgłoszenia więcej osób niż przewiduje limit uczestników, pierwszeństwo zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym po za limitem zostanie zwrócona opłata.

W przypadku niezapełnienia limitu uczestników, organizator z własnej woli może otworzyć zgłoszenia z zastrzeżeniem nie gwarantowania pełnego pakietu.

Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Organizator wyznacza limit uczestników na TUT68 300 osób, TUT42+ -300 osób, TUT21 – 300 osób, TUT10 -300 osób (limity mogą ulec zmianie)

 

11.1

Wpisowe za udział w biegu jest zależne od kolejności pełnej rejestracji oraz dystansu:

 

Dystans 68km TUT68

1-100 - 120PLN

101-200 - 150PLN

201-300 - 180PLN

 

Dystans 45km TUT42+

1-100 -100PLN

101-200 -120PLN

201-300 -150PLN

 

Dystans 21km TUT21

1-100 – 80PLN

101-200 -100PLN

201-300 -120PLN

 

Dystans 10km TUT10

1-100 – 70PLN

101-200 -85PLN

201-300 -100PLN

 

 

11.2

 Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy:

- do dnia 31.01.2020 r. (nieodpłatnie)

- 1.02.2020-20.02.2020r.(30PLN)

Różnicy w wysokości opłat startowych organizator nie zwraca. W przypadku zmiany dystansu z krótszego na dłuższy zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty, do aktualnej opłaty startowej dystansu dłuższego. W celu zlecenia zamiany dystansów prosimy o kontakt mailowy trojmiejskiultra@gmail.com . Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.

 

11.3

Organizator zezwala na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 30 PLN. Zmianę taką można dokonać do dnia 31.01.2020 r. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.

 

11.4

Organizator nie zwraca opłat startowych w wypadku rezygnacji zawodnika.

 

W celu zgłoszenia rezygnacji z biegu prosimy o maila na adres trojmiejskiultra@gmail.com z adresu mailowego podanego przy rejestracji.

 

11.3 Potwierdzenia wpłaty za bieg wystawiane będą na żądanie, 2 tygodnie po zakończonej imprezie (drogą mailową).

W celu zgłoszenia zapotrzebowania prosimy o maila z tytułem RACHUEK wraz ze wszystkimi danymi na adres trojmiejskiultra@gmail.com z adresu mailowego podanego przy rejestracji.

W celu otrzymania faktur konieczny jest kontakt mailowy z organizatorami (trojmiejskiultra@gmail.com) przed dokonaniem płatności za bieg.

   

12. Klasyfikacje:

Na wszystkich dystansach zostaną wyróżnione następujące klasyfikacje:

OPEN Mężczyzn

OPEN Kobiet

Mieszkaniec Trójmiasta

Mieszkanka Trójmiasta

 

13. Nagrody:

Przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe w wyżej wymienionych kategoriach. Nagrody dla 3 pierwszych zawodników w kategorii Open Mężczyzn i Open Kobiet oraz 3 pierwszych zawodników w pozostałych kategoriach. Wielkość nagród zależy od hojności sponsorów. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy.

 

14. Wyposażenie obowiązkowe:

Dystans 68km TUT68

 

·         Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

·         Włączony telefon komórkowy

·         Kurtka przeciwdeszczowa

·         Czołówka (z naładowanymi bateriami)

·         Folia NRC

·         Numer startowy z chipem

·         Dowód tożsamości

·         Pojemnik na wodę min. 500 ml

·         Własny kubeczek (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków)

Zalecane:

·         Czapka oraz rękawiczki

 

 

Dystans 45km TUT42+ i 21km TUT21

 

·         Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

·         Włączony telefon komórkowy

·         Folia NRC

·         Numer startowy z chipem

·         Dowód tożsamości

·         Pojemnik na wodę min. 500 ml

·         Własny kubeczek (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków)

Zalecane:

·         Czapka oraz rękawiczki

·         Kurtka przeciwdeszczowa

 

 

Dystans 10km TUT10

 

·         Wszystkie żele, batony itp., które zabieracie na trasę muszą być podpisane Waszym numerem startowym

·         Numer startowy z chipem

Zalecane:

·         Włączony telefon komórkowy

·         Pojemnik na wodę min. 500 ml

·         Dowód osobisty

·         Czapka oraz rękawiczki

 

 15. Pakiety

·       Numer startowy z bezzwrotnym chipem

·       Profesjonalny pomiar czasu

·       Punkty odżywcze na trasie (ciepłe/zimne napoje/posiłki)

·       Posiłek regeneracyjny na mecie (ciepłe jedzenie, ciasto, grzane wino, kiełbaska do pieczenia na ognisku)

·       Zabezpieczenie medyczne

·       Medal za ukończenie biegu

·       Depozyt (10km i 21km)

·       Transport depozytu ze startu na metę (68km i 45km)

·       Oryginal Buff (w pakiecie 68km, dla pozostałych dystansów promocyjna cena 50pln).

 

 

 

16. Postanowienia końcowe:

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże ze względów bezpieczeństwa organizator może przerwać lub zmienić trasę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora lub zmiany terminu. W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja zawodników nastąpi na podstawie międzyczasów na ostatnim punkcie kontrolnym. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Za zejścia z trasy (skracanie) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli biegacz wycofa się zawodów, musi niezwłocznie poinformować o tym organizatora. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. Organizator zastrzega sobie prawo do 50 pakietów startowych na potrzeby promocji biegu. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

17. Informacje dodatkowe

PRZEPAKI– na trasie nie ma przepaków, ale dla dystansów TUT68 oraz TUT42+, przewieziemy Wasze rzeczy ze startu na metę (proszę nie wrzucać do przepaków butelek z wodą lub innymi napojami) Na starcie TUT21 i TUT10 będzie depozyt.


SUPPORT NA PUNKTACH–dopuszczamy wsparcie Waszych bliskich na punktach odżywczych (proszę pamiętać, że obowiązuje zakaz wjazdu samochodami do lasu, a samochody można parkować wyłącznie na miejscach do tego wyznaczonych.

SUPPORT NA TRASIE TUT68 – ostatnie 10km biegu jest najtrudniejszym odcinkiem na trasie TUTa,  dlatego od ostatniego punktu kontrolnego na 58km możecie biec z osobą towarzyszącą.

 

KIJE- można ich używać na całej trasie

 

PARKOWANIE START/META - Ulica Tatrzańska jest jednokierunkowa i dość wąska, dlatego jeśli planujecie przyjechać samochodami na start proponujemy zaparkować na ulicy Wolności, Podlaskiej lub Szczecińskiej.

Na mecie nie powinno być kłopotu z zaparkowaniem.